Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Senest opdateret: 16. maj 2018

Denne Privatlivspolitik gælder for lavprisolie.dk (Cvr. 32141846) (herefter betegnet som ”lavprisolie.dk” ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, abonnenter på nyhedsbrev, besøgende på vores hjemmeside, leverandører og samarbejdspartnere hos os.

1. Om lavprisolie.dk

lavprisolie.dk forsyner Danmark med diesel og fyringsolie.

lavprisolie.dk indsamler og behandler en række af dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. lavprisolie.dk er dataansvarlig i forhold til behandlingen af dine personoplysninger til disse formål.


Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

lavprisolie.dk
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

E-mail: [email protected]

 

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik beskriver vi, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål f.eks. i forbindelse med dit kundeforhold og driften af lavprisolie.dks virksomhed, for at vi kan sende dig relevante nyheder, til udvikling af vores hjemmeside mv.

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, abonnent på vores nyhedsbrev, bruger af vores hjemmeside leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger der er nødvendige for administration samt oplysninger vedrørende lavprisolie.dks rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at lavprisolie.dk vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser over for dig.

lavprisolie.dk indsamler følgende kategorier af personoplysninger:

 

Oplysninger som vi indhenter og behandler om vores kunder: Oplysninger som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse), bankoplysninger, CPR-nummer, medlemskab eller kundeforhold hos en af vores samarbejdspartneres foreninger eller virksomheder når de er nødvendigt for at du kan få en bestemt rabat hos os, eller for at vi i øvrigt kan administrere dit kundeforhold hos os. Vi indhenter og behandler også oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold. lavprisolie.dk kan desuden indhente oplysninger om ejerforhold af selskaber og kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold. For at kunne holde dine data á jour, opdaterer vi dine data ved at indhente oplysninger fra offentlige registre. Vi opdaterer vores kunders navn og adresse hos CPR-registret og indhenter data om din bolig fra BBR-registret.

Oplysninger som vi indhenter og/eller behandler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer og i øvrigt modtager markedsføring fra os: Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse) og oplysninger, som du giver os f.eks. omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation.

Vi kan endvidere supplere den information, som vi indsamler med information, som vi har indhentet fra vores hjemmeside eller fra andre kilder, herunder offentligt tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Når du tilgår og bruger vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dit besøg. Det kan f.eks. være oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til - og på vores hjemmeside, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware - og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed. 

 

Vi indhenter også informationer via cookies og andre tracking teknologier (som f.eks. browser cookies, pixels, beacons, og Adobe Flash technologier herunder cookies). Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside, herunder hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set.

Vi kan endvidere supplere den information som vi indsamler med information fra andre kilder, det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger som vi indhenter og behandler om dig, hvis du er en leverandør eller samarbejdspartner: Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med indgåelse af en leverance eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

Oplysninger som vi indhenter og behandler om dig, for at du kan modtage et produkt: Oplysninger, som vores kunder og samarbejdspartnere giver os, når vi skal levere et produkt til dig på deres vegne, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse).

 

5. Brug af dine personoplysninger

lavprisolie.dk behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger eller modtagere, typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. lavprisolie.dk behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, abonnent-, leverandør- eller samarbejdsforhold mv. (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller nødvendigt i henhold til gældende ret:

Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med lavprisolie.dk som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores kunderegistrer, kreditvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv.

Administration af nyhedsbreve, konkurrencer og markedsføring i øvrigt - Oprettelse og administration af dig som abonnent, konkurrencedeltager eller modtager af markedsføring fra lavprisolie.dk, herunder opretholdelse i vores kunderegistrer, udsendelse af nyhedsbrev og markedsføring, udtrækning i konkurrencer mv. 

Administration, brug og forbedring af hjemmesiden – Administration, brug og forbedring af hjemmesiden f.eks. for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og forbedre din oplevelse af hjemmesiden og de services og produkter vi tilbyder, herunder f.eks. ved at levere indhold til dig, som du vil finde relevant og interessant samt desuden løbende forbedrede hjemmesiden og de services og produkter vi tilbyder.

Automatiserede afgørelser – vi anvender automatiserede afgørelser for at gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og forbedre din kundeoplevelse. Dette kan f.eks. være ved godkendelse af kreditkort.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – Administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som lavprisolie.dk arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som lavprisolie.dk er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, herunder men ikke begrænset til de til enhver tid gældende regler om hvidvask.

Beskyttelse af lavprisolie.dk og andres rettigheder - Der kan være tilfælde hvor en behandling herunder videregivelse er nødvendig for at beskytte, håndhæve eller forsvare lavprisolie.dks eller tredjemands juridiske rettigheder herunder privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom eller for at beskytte sikkerheden og privatlivet for vores brugere af hjemmesiden eller vores produkter og services.

Leverancer – Leverancer af produkter til dig på vegne af vores kunder og samarbejdspartnere, herunder administration af leverancerne, fakturering af kunder og samarbejdspartnere mv.

Salg af virksomheden -  hvis lavprisolie.dk sælger hele eller en del af sin virksomhed eller sælger eller overfører sine aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan lavprisolie.dk overføre din oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion

lavprisolie.dk bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold, således at vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

lavprisolie.dk behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag (i) dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og artikel 9, stk. 2, litra a), (ii) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med lavprisolie.dk (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), (iii) hensynet til lavprisolie.dks eller tredjemands legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f) (iv) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som lavprisolie.dk er pålagt (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c) (v) nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f).  

 

7. Deling af personoplysningerne

lavprisolie.dk kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning, f.eks. til brug for administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering mv.

lavprisolie.dk videregiver i nogle tilfælde oplysninger til vores samarbejdspartnere herunder andre virksomheder, foreninger og interesseorganisationer. Det sker kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at vi kan administrere dit kundeforhold hos os, herunder f.eks. for at afgøre om du kan få en bestemt rabat eller lignende.

lavprisolie.dk kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed eller tredjepart i de situationer, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

lavprisolie.dk forsøger at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

lavprisolie.dk videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

 

8. Overførsel af dine oplysninger til tredjelande

Dine personoplysninger kan overføres til lande inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Hvis vi overfører dine oplysninger til tredjelande, vil vi sikre, at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og at overførsel af dine personoplysninger er i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove. Dette vil kun ske i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at vi kan administrere dit kundeforhold hos os.

 

9. Varighed for opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige logningsperioder.

Som hovedregel opbevarer vi persondata i op til 24 måneder. Når opbevaringsperiodens udløber, vil dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret.

 

10. Dataintegritet og -sikkerhed

Det er lavprisolie.dks politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

11.Dine rettigheder

Du har ret til på ethvert tidspunkt at blive informeret om, hvilke personligoplysninger vi behandler om dig og til at få forkerte oplysninger om dig rettet.

I et vist omfang har du også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger og anmode om at vi sletter dine personoplysninger.

Når behandlingen af dine personoplysninger fortages automatisk og når behandlingen er enten (i) baseret på dit samtykke eller (ii) det forhold, at behandlingen er nødvendig for opfylde en kontrakt med dig, har du desuden ret til at modtage en elektronisk kopi af dine personlige data, som du har givet os ("dataportabilitet").

Vi giver dig også valg vedrørende vores brug og offentliggørelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan til hver en tid gøre indsigelser gældende mod, at vi bruger dine personoplysninger til at sende dig markedsføringsrelaterede e-mails.  Hvis du ikke længere vil modtage marketingrelaterede e-mails fra os, kan du fravælge sådanne henvendelser ved at følge instruktionerne i vores e-mails. Du kan også sende en anmodning til [email protected].

Når du sender en anmodning til os, om at udøve dine rettigheder, skal du give os følgende oplysninger: navn, adresse og telefonnummer og tydeligt angive, hvilke oplysninger du vil have adgang til, ændre, rette, begrænse eller slette mv.

I alle ovenstående tilfælde kan vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du læse mere på datatilsynet.dk. Hvis du vil klage over lavprisolie.dk’s behandling af dine personoplysninger kan det ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
​2500 Valby
E-mail: [email protected]

12. Opdateringer

lavprisolie.dk evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Tjek derfor venligst denne Privatlivspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Øverst i denne privatlivspolitik kan du se hvornår den sidst er blev senest revideret.

Hvis senere ændringerne i væsentlig omfang udvider vores rettigheder til at bruge de oplysninger, som vi allerede har indsamlet fra dig, vil vi give dig besked og give dig et valg om vores fremtidige brug af personoplysningerne. Herudover vil den seneste version af vores privatlivspolitik altid være tilgængelig på vores hjemmeside.
Cookiepolitik


Vores webshop er e-mærket - naturligvis!
  • Køberbeskyttelse på 10.000,- kr.
  • En nem og gennemskuelig handel
  • Løbende kontrolleret

Brug for hjælp?

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar

  Billig fyringsolie

Vores priser er helt i bund og du opsparer rabat hver gang du handler!

  Hurtig levering

Vi leverer altid senest 3 hverdage efter bestillingsdagen.

  Høj kvalitet

Vi sælger billig fyringsolie af høj kvalitet.

lavprisolie.dk A/S

Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR nr. 32141846
Telefon: 7020 8048